Windykacja należności

Wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu przez nich zwrotu należności pieniężnych. Doradzamy jak radzić sobie z nagłą i niezawinioną utratą płynności finansowej oraz podejmujemy niezwłoczne kroki na drodze polubownej i formalnoprawnej zmierzające do odzyskania pieniędzy od dłużników, w tym: reprezentujemy w negocjacjach z dłużnikami/wierzycielami; prowadzimy postępowania sądowe w sprawach o zapłatę; reprezentujemy wierzycieli/dłużników w postępowaniach egzekucyjnych i monitorujemy ich przebieg.